نتیجه روز 22 اسفند 1399

نتیجه قرعه کشی  روز 22 اسفند 1399 به قرار زیر است، متاسفانه در این قرعه کشی برنده ای نداشتیم و مبلغ این قرعه کشی به مرحله بعد افزوده خواهد شد.

06 – 19 – 30 – 36 – 38